SiećUtworzenie


Celem Sieci jest stworzenie warunków do współpracy między jej członkami na czterech polach działalności, zgodnie z tym, co zdefiniowano w Liście intencyjnym Sieci podpisanym 10 maja 2012 w Zabrzu, tj. wymiany w zakresie badań naukowy, działań kulturalnych, praktyk zawodowych oraz rozwoju turystyki, marketingu i komunikacji.

Członkowie założyciele 


Członkowie założyciele, którzy podpisali list intencyjny 10 maja 2012r. to: Centre Historique Minier, Francja; Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Polska; Centro Italiano della Cultura del Carbone, Włochy; Deutsches Bergbau-Museum, Niemcy; Le Bois du Cazier, Belgia; oraz National Coal Mining Museum for England, Wielka Brytania.
Kompetencje Sieci


O ile tylko jest to wykonalne w ramach obowiązującego w danym dla kraju prawa, Sieć może korzystać z następujących kompetencji:

- możliwość zbierania funduszy oraz poszukiwania i otrzymywania dotacji;
- możliwość zakupu, wynajmu lub zamiany dowolnej składowej majątku niezbędnego do osiągnięcia celów, jej utrzymania oraz wyposażenia;
- możliwość sprzedaży, wynajmu i rozporządzania dowolną częścią lub całością majątku Sieci;
- składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej, w charakterze równorzędnych wnioskodawców lub z jednym Członkiem w roli Lidera, a resztą jako uczestnicy;
- składanie wniosków do jakichkolwiek innych zasadnych instytucji;
- możliwość współpracy z innymi odpowiednimi instytucjami oraz wymiana z nimi doradztwa i informacji;
- korzystanie z doradztwa ekspertów, których zakres kompetencji jest użyteczny w osiągnięciu zaplanowanych celów i projektów;
- możliwość podejmowania jakichkolwiek innych działań w granicach obowiązujących norm prawnych, koniecznych do osiągnięcia celów: badania naukowe, wystawy, pokazy, praca w terenie, publikacje, konferencje, seminaria i inne typy spotkań.